CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thông báo về việc niêm yết công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực Tư pháp hộ tịch
05/12/2021 01:52:09

THÔNG BÁO

Về việc niêm yết công khai công khai quy trình nội bộ

giải quyết thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch

Thực hiện Quyết định số 3270/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Tư pháp.

Ngày 05 tháng 11 năm 2021, sau khi tiến hành rà soát danh mục thủ tục hành chính, Ủy ban nhân dân xã Cao An đã tiến hành công khai tại Bộ phận Một cửa danh mục thủ tục hành chính cấp xã thuộc lĩnh vực Tư pháp-Hộ tịch.

Tổng số thủ tục hành chính là 37 thủ tục hành chính cấp xã và 17 thủ tục liên thông. Cụ thể như sau:

- Lĩnh vực Hộ tịch: 17 thủ tục.

- Lĩnh vực Bồi thường nhà nước: 01 thủ tục.

- Lĩnh vực Hòa giải: 04 thủ tục.

- Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật: 02 thủ tục.

- Lĩnh vực Nuôi con nuôi: 02 thủ tục.

- Lĩnh vực Chứng thực: 11 thủ tục.

- Danh mục thủ tục liên thông: 17 thủ tục.

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Ghi chú

A

DANH MỤC TTHC CẤP XÃ

 

I

Lĩnh vực hộ tịch

 

1

Thủ tục đăng ký khai sinh

x

2

Thủ tục đăng ký kết hôn

x

3

Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con

x

4

Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con

x

5

Thủ tục đăng ký khai tử

x

6

Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động

x

7

Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động

x

8

Thủ tục đăng ký khai tử lưu động

x

9

Thủ tục đăng ký giám hộ

x

10

Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ

x

11

Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

x

12

Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

x

12

Thủ tục đăng ký lại khai sinh

x

14

Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

x

15

Thủ tục đăng ký lại kết hôn

x

16

Thủ tục đăng ký lại khai tử

x

17

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

x

II

Lĩnh vực Bồi thường nhà nước

 

18

Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại

x

III

Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở

 

19

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

 

20

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 

21

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

 

22

Thủ tục công nhận hòa giải viên

 

IV

Lĩnh vực Phổ biến Giáo dục pháp luật

 

23

Thủ tục công nhận Tuyên truyền viên pháp luật

 

24

Thủ tục cho thôi làm Tuyên truyền viên pháp luật

 

V

Lĩnh vực Nuôi con nuôi

 

25

Thủ tục đăng ký nuôi con nuôi trong nước

 

26

Thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

VI

Lĩnh vực Chứng thực

 

27

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

 

28

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

 

29

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

 

30

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

 

31

Thủ tục chứng thực di chúc

 

32

Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

 

33

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

34

Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

 

35

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

 

36

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

 

37

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

B

DANH MỤC TTHC LIÊN THÔNG

 

1

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

2

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

 

3

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú

 

4

Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)

 

5

Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)

 

6

Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng có công với cách mạng từ trần

 

7

Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng có công với cách mạng từ trần

 

8

Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

 

9

Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

 

10

Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007

 

11

Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007

 

12

Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh

 

13

Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh

 

14

Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

 

15

Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

 

16

Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

 

17

Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

 

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 5701
Trước & đúng hạn: 5701
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:28/09/2023 20:36:48)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAO AN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Mạnh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Cao An - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.689

Email: ducmanh.ubca@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0