CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới
14/10/2021 12:00:00

 

Trước yêu cầu, nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, Ban Tuyên giáo Huyện uỷ hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong thời gian tới cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội để triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các giải pháp của cấp uỷ đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của huyện năm 2021, tạo đà thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trong những năm tiếp theo.

2. Tiếp tục tuyên truyền, phát huy các giá trị, truyền thống tốt đẹp của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức xã hội nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức chung sức, đồng lòng, quyết tâm vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và duy trì phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khoẻ của Nhân dân.

3. Các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới để huy động, kết nối lực lượng, triển khai công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, kịp thời, nhanh nhạy, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với từng địa bàn, nhóm đối tượng. Các hoạt động thông tin, tuyên truyền cần phải chủ động, linh hoạt, hiệu quả, nhanh nhạy, kịp thời.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền, quán triệt tư tưởng, quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước: “Chống dịch như chống giặc”, “kiên định thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch hiệu quả, đồng thời phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe Nhân dân”; khẳng định những thành tựu đạt được của đất nước, của tỉnh và huyện trên các lĩnh vực thời gian qua trong bối cảnh khó khăn, cả thế giới bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch Covid-19; khẳng định công tác phòng, chống dịch của cả nước và của huyện đang đi đúng hướng và đã đạt được một số kết quả bước đầu rất quan trọng.

2. Tập trung phân tích, lý giải sâu sắc, cụ thể chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội được nêu trong Kết luận số 07-KL/TW, ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hộiLời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19 ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Nghị quyết số 30/2021/QH15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội về Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 86/NQ-CP, ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15, ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV; Nghị quyết số 105/NQ-CP, ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 và các công điện, kết luận của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 3/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19… Chú trọng tuyên truyền, nhấn mạnh tạo sự thống nhất nhận thức khống chế dịch tuyệt đối là rất khó khăn; “phòng dịch vẫn là chính, là cơ bản, chiến lược, lâu dài; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác”; các cấp, các ngành, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị cần chủ động các phương án, kịch bản chống dịch thích ứng, phù hợp, hiệu quả, với tinh thần “bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết”; “Trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, văn hóa, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần, vì mục tiêu cuối cùng là sức khỏe, tính mạng, hạnh phúc, ấm no của Nhân dân...”; công tác phòng, chống dịch phải “từ xa, từ sớm, từ cơ sở”, “người dân là trung tâm phục vụ, là chủ thể trong phòng, chống dịch; xã, phường, thị trấn thật sự là “pháo đài”, người dân thật sự là “chiến sỹ” trong phòng, chống dịch.

3. Tuyên truyền, phản ánh kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh, của huyện, Ban Chỉ đạo các cấp về phòng, chống dịch Covid-19, của các phòng, ban, ngành, đoàn thể; đồng thời tuyên truyền, cập nhật các chính sách mới của Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân trong tháo gỡ khó khăn, giải quyết các vấn đề an sinh, an toàn xã hội, bảo đảm đời sống và sức khỏe Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội sau những tác động tiêu cực của đại dịch.

4. Tiếp tục tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, huyện và ban chỉ đạo các cấp về thực hiện giãn cách xã hội và các biện pháp phòng, chống dịch trong từng thời điểm cụ thể theo chỉ đạo, trong đó cần tiếp tục tuyên truyền, vận động, khuyến cáo cấp ủy đảng, chính quyền và người dân không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác về nguy cơ dịch bệnh, chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch; thường xuyên giám sát chặt chẽ người trở về từ vùng đang có dịch; tự giác khai báo y tế. Đồng thời, tuyên truyền triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, các đề án kế hoạch của huyện; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân phát huy lòng yêu nước và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ra sức thi đua làm việc với năng suất và hiệu quả cao nhất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

5. Tăng cường tuyên truyền các chỉ dẫn của Bộ Y tế và kiến thức khoa học về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là các kỹ năng cần thiết và ý thức, trách nhiệm với bản thân, cộng đồng, xã hội để người dân tự phòng tránh khi phải cách ly hoặc chữa trị tại nhà; động viên Nhân dân chủ động, tích cực, tự giác thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Tuyên truyền, giải thích Tiêm vắc xin phòng Covid-19 là quyền lợi đối với cá nhân, là trách nhiệm đối với cộng đồng”; “vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất”; thực hiện bao phủ vắc xin Covid-19 cho toàn dân là mục tiêu, là biện pháp nhằm sớm đẩy lùi và hạn chế sự lây lan của đại dịch.

Tiếp tục tuyên truyền, cảnh báo về mức độ nguy hiểm và cơ chế lây lan dịch Covid-19 hiện nay. Đồng thời thông tin, tuyên truyền kịp thời, khách quan, minh bạch, cân bằng diễn biến tình hình dịch, công tác phòng, chống dịch, kết quả điều trị trong nước, khu vực và quốc tế. Chú trọng thông tin, phản ánh việc ứng xử với người mắc bệnh, người bị cách ly; phê phán tư tưởng chủ quan, lơ là mất cảnh giác, cố tình vi phạm quy định chống dịch của một bộ phận Nhân dân.

Tuyên truyền kinh nghiệm phòng, chống dịch của các địa phương trên cả nước, của địa phương bạn, kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong nước phục vụ công cuộc phòng, chống dịch. Đồng thời, tuyên truyền, phản ánh các ý kiến đóng góp xác đáng, trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân, nhất là nhân sỹ, tri thức, nhà khoa học, doanh nhân, góp phần bổ sung hoàn thiện hơn nữa các giải pháp vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

6. Tuyên truyền, khích lệ tinh thần chủ động, trách nhiệm, tận tụy hết mình của các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị chức năng, đặc biệt là lực lượng y tế, quân đội, công an và đội ngũ cán bộ ở cơ sở nơi tuyến đầu chống dịch; biểu dương gương “người tốt”, “việc tốt”, những hành vi và nghĩa cử nhân văn, cao đẹp trong xã hội.

Tuyên truyền, lan tỏa những tín hiệu lạc quan, điểm sáng trong tổ chức và khôi phục kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất là ở những vùng bị ảnh hưởng nặng của dịch Covid-19. Đề cao tinh thần tự lực, tự cường, hỗ trợ lẫn nhau, giải quyết khó khăn; khắc phục tâm lý ngồi chờ hay ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, địa phương; phát hiện, nhân rộng kịp thời những mô hình vượt khó của địa phương, doanh nghiệp, tổ chức, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền lan tỏa những hình ảnh đậm tính nhân văn, tương thân tương ái, tinh thần đoàn kết, sẻ chia của toàn xã hội trong bối cảnh cả nước chống dịch; động viên sức mạnh tinh thần, củng cố niềm tin cho Nhân dân, đội ngũ y tế và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

Khích lệ, động viên các doanh nghiệp trên địa bàn huyện giữ vững niềm tin vào nội lực, tiềm năng phát triển, khả năng khôi phục sản xuất, bảo đảm chuỗi cung ứng hàng hóa của Việt Nam; tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam vượt qua giai đoạn khó khăn, tích cực đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh thích ứng an toàn với dịch bệnh.

7. Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam, về quê hương Cẩm Giàng; thể hiện sâu sắc bản chất tốt đẹp, nhân văn, tất cả vì Nhân dân của Nhà nước, của chế độ; thể hiện tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; lòng nhân ái, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm đẩy lùi đại dịch, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời thể hiện tình cảm trân quý đối với sự hợp tác, hỗ trợ tích cực của bạn bè quốc tế đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 của nước ta.

8. Chủ động đấu tranh, phản bác kịp thời với những thông tin giả, tin xấu độc ảnh hưởng tiêu cực đến công cuộc phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Lên án mạnh mẽ những hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân, như: đầu cơ, “thổi giá” hàng hóa; làm giả giấy đi đường, giấy chứng nhận tiêm chủng; vi phạm quy định về thực hiện giãn cách xã hội; che giấu thông tin về các trường hợp có dấu hiệu nhiễm bệnh…

III. CÁC HÌNH THỨC, BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN CHỦ YẾU

1. Tuyên truyền trên nền tảng số, internet, Đài phát thanh, Cổng/trang thông tin điện tử huyện, của các cơ quan, đơn vị và mạng xã hội (Facebook, Zalo, Youtube…) bằng hình thức livestream, video, clip, banner ảnh, infographics, biểu ngữ cổ động, tin nhắn …

2. Tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh cơ sở, đội truyền thông lưu động, loa tay, thông qua hội nghị, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể; chú trọng phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở để tuyên truyền phòng, chống dịch sâu sát, cụ thể, “đi từng ngõ, gõ từng nhà”; nhắc nhở, vận động người dân vừa tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, vừa tăng gia lao động, sản xuất, kinh doanh với tinh thần như thời chiến “vừa sản xuất, vừa chiến đấu”.

3. Tuyên truyền, thông tin, cổ động trên các phương tiện trực quan: băng - rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, bảng điện tử, ảnh, … trên các trục đường chính, chợ dân sinh, siêu thị, bệnh viện, tổ dân phố, khu dân cư, khu lao động, khu, cụm công nghiệp, …; tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa - văn nghệ.

4. Tổ chức tuyên truyền trên các ấn phẩm sách, tài liệu, tờ rơi, tờ gấp…

5. Tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên, giao ban bí thư chi bộ …

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ

- Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tuyên truyền của cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Đồng thời, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền các phong trào thi đua, phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết, sẻ chia, trách nhiệm xã hội của mỗi người dân trong công tác phòng, chống dịch và phát triển sản xuất, kinh doanh, phục hồi kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của Nhân dân.

- Chú trọng tuyên truyền, động viên tinh thần Nhân dân, nhất là jhu vực có nguy cơ cao; tăng cường sâu sát, lắng nghe ý kiến của người dân và doanh nghiệp; tổ chức đối thoại trực tiếp, trực tuyến cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người dân và doanh nghiệp, kiên quyết không tạo điểm nóng ở cơ sở.

- Chỉ đạo, quán triệt cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; chỉ đạo, phối hợp xử lý nghiêm các đối tượng phát tán thông tin giả, sai sự thật về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

2. Phòng y tế, Trung tâm y tế huyện

- Phối hợp cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cho Ban Chỉ đạo huyện, các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn về các vấn đề liên quan tới công tác phòng, chống dịch; quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, tâm lý và có đề xuất chính sách hỗ trợ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và các y, bác sỹ trong Ngành, nhất là những người đang làm việc nơi tuyến đầu chống dịch.

- Chỉ đạo trạm y tế xã, đặc biệt là các nhân viên y tế tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm để vừa làm tốt vai trò của người thầy thuốc nhân dân, vừa là những tuyên truyền viên, hướng dẫn người bệnh và gia đình người bệnh chủ động phòng ngừa và giữ gìn, nâng cao sức khoẻ cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Phòng VH-TT trong chỉ đạo, định hướng và tổ chức thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh.

3. Phòng Văn hoá - Thông tin

- Chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số để truyền thông nhanh chóng, kịp thời, phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống và sức khỏe của Nhân dân.

- Quản lý, giám sát chặt chẽ thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở về phòng, chống dịch bệnh; kịp thời phát hiện, phối hợp các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử đăng, phát những thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch; rà soát, chặn, lọc, xử lý các tài khoản mạng xã hội đăng tải các thông tin xuyên tạc, phản động gây hoang mang hay kích động phản ứng tiêu cực của dư luận xã hội.

4. Trung tâm VH-TT-TT

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thông tin cổ động trực quan về phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng tới việc tuyên truyền tại nơi công cộng, khu vực tập trung đông dân cư, …

5. Đài Phát thanh huyện

- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Phòng VH-TT; nâng cao hơn nữa trách nhiệm, ý thức chính trị, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, nhân viên khi tuyên truyền những chính sách, thông tin quan trọng, vụ việc “phức tạp”, “nhạy cảm”. Cần làm tốt vai trò thông tin, tuyên truyền, tạo động lực để chiến thắng dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền, động viên, cổ vũ các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội bằng tinh thần quyết tâm như thời chiến “vừa sản xuất, vừa chiến đấu”. Chủ động lan tỏa những thông tin tích cực và đấu tranh, phản bác các thông tin giả, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội.

- Tích cực, khẩn trương biên tập, xây dựng các chương trình có nội dung khơi dậy tinh thần lạc quan, tin tưởng cho Nhân dân; chuyển tải những nỗ lực tích cực của cả nước, của tỉnh và huyện thực hiện công cuộc chống dịch và triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

- Cổng thông tin điện tử huyện kịp thời đăng tải các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện và Ban Chỉ đạo các cấp về công tác phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội.

6. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo các cấp chống dịch Covid-19 về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tổ chức Mặt trận từ huyện đến co sở và các tổ chức thành viên.

- Bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp nhân dân, nhất là những khó khăn, vướng mắc trong đời sống sinh hoạt của đoàn viên, hội viên, Nhân dân ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh; qua đó, tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy những biện pháp ổn định tình hình tư tưởng.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động, chương trình tình nguyện, từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho những đối tượng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh, những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Vận động người dân, các tổ chức, doanh nghiệp đóng góp, đồng hành ủng hộ Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19.

7. Ban Tuyên giáo đảng uỷ các xã, thị trấn

- Tham mưu cho đảng uỷ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thông tin, tuyên truyền phù hợp với diễn biến tình hình, yêu cầu của công tác phòng, chống dịch và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, định hướng thông tin, tuyên truyền để chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Trạm y tế xã và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, phương án tuyên truyền cụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả biện pháp phòng, chống dịch và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân.

- Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng của các tầng lớp Nhân dân để tham mưu cấp ủy làm tốt công tác tư tưởng, dự báo tình hình, xây dựng phương án, kịch bản, thông tin, tuyên truyền linh hoạt, phù hợp, bảo đảm giữ vững ổn định, trật tự, an toàn xã hội.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 502
Trước & đúng hạn: 502
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/02/2024 05:34:21)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAO AN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Mạnh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Cao An - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.689

Email: ducmanh.ubca@gmail.com

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 29,908