TIN TỔNG HỢP KHÁC
CÁC CHÍNH SÁCH VỀ HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19
08/10/2021 12:00:00

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 sẽ được triển khai theo phương châm thủ tục, hồ sơ thông thoáng, dễ tiếp cận nhất. Đây là vấn đề người lao động và chủ sử dụng lao động đang rất quan tâm.

Nhằm kịp thời thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, UBND thị trấn đã xây dựng Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021; ban hành Quyết định số 577/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 về việc thành lập Tổ công tác giúp việc rà soát và thẩm định hồ sơ, hướng dẫn hỗ trợ người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Qua hơn 1 tháng triển khai Nghị quyết 68 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Từ ngày 18/8/2021, Tổ công tác giúp việc đã thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các thôn, khu dân cư trên địa bàn làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách của Nhà nước; kịp thời rà soát người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, đến ngày 20/9/2021 Tổ công tác giúp việc của thị trấn chưa nhận được đơn đề nghị nào của tổ chức, cá nhân đề nghị được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Để đảm bảo công tác hỗ trợ kịp thời người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thị trấn. UBND thị trấn tiếp tục đề nghị các thôn, khu dân cư trên địa bàn tuyên truyền sâu rộng để nhân dân nắm bắt được các chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

Để phát huy hiệu quả gói hỗ trợ này cần có sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của toàn bộ hệ thống chính trị, từ các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và sự tham gia của cộng đồng dân cư. Sự vào cuộc này sẽ giữ vai trò rất quan trọng đảm bảo việc thực thi chính sách công khai, dân chủ, minh bạch, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CAO AN

HỎI-ĐÁP VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19

I. NHÓM CÂU HỎI VỀ HỘ KINH DOANH

Câu 1. Hộ kinh doanh “không có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế”, chỉ thực hiện “có mua môn bài hàng năm” thì có được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg không?

Trả lời:

Điều 35 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định một trong các điều kiện để hộ kinh doanh được hỗ trợ là phải “có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế”.

Do vậy, Hộ kinh doanh “không có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế” thì không thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.

II. NHÓM LAO ĐỘNG TỰ DO VÀ NHÓM KHÁC

Câu 1. Người lao động làm việc cho người sử dụng lao động nhưng các đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng pháp luật lao động (không ký hợp đồng lao động, không tham gia bảo hiểm xã hội…) sẽ không thỏa mãn điều kiện để thụ hưởng các chính sách theo quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, vậy địa phương dự kiến đưa những đối tượng này vào chính sách số 12 của Nghị quyết 68/NQ-CP (một số đối tượng đặc thù khác) để thực hiện hỗ trợ có được không? Hay trách nhiệm hỗ trợ này thuộc người sử dụng lao động?

Trả lời:

Theo quy định pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, trường hợp người sử dụng lao động không ký hợp đồng lao động, tham gia bảo hiểm xã hội cho đối tượng lao động bắt buộc tham gia là trái quy định. Trong bối cảnh đại dịch Covid-19, nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ người lao động, địa phương có thể xem xét, hỗ trợ nhóm lao động này căn cứ quy định tại khoản 12, mục II Nghị quyết số 68/NQ-CP, đồng thời yêu cầu người sử dụng lao động thực hiện các quy định liên quan về bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động, tiền lương, bảo hiểm thất nghiệp... để bảo đảm quyền và nghĩa vụ cho người lao động.

Câu 2. Địa phương được quy định chính sách hỗ trợ lao động tự do một lần hay nhiều lần?

Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg đều quy định nguyên tắc: mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ một lần trong một chính sách hỗ trợ. Vậy địa phương có được quy định lao động tự do được hỗ trợ nhiều lần (mỗi lần 1 mức giống nhau hoặc mỗi lần lại có các mức khác nhau) tương ứng với các đợt dịch khác nhau không?

Trả lời:

Theo tinh thần chung, Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg giao cho các địa phương quy định chính sách hỗ trợ cho lao động tự do, tùy thuộc vào điều kiện, đặc điểm, bối cảnh dịch bệnh của từng địa phương (ngân sách, số lượng lao động tự do, dịch bệnh ít nghiêm trọng, nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hay đặc biệt nghiêm trọng,…).

Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định nguyên tắc mỗi đối tượng chỉ được một lần trong 1 chính sách hỗ trợ.

NGƯỜI LAO ĐỘNG TỰ DO GẶP KHÓ KHĂN DO DỊCH COVID-19 CẦN LÀM THỦ TỤC GÌ ĐỂ NHẬN TIỀN HỖ TRỢ?

Theo quyết định 2479/QĐ-UBND ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (gọi tắt là lao động tự do) gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương theo khoản 12, mục II, Nghị quyết 68/NQ-CP:

Về đối tượng hỗ trợ: Thực hiện hỗ trợ đối với các đối tượng lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) làm một trong những công việc: Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; Thu gom rác, phế liệu; Bốc vác, vận chuyển hàng hóa; Lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô; Bán lẻ xổ số lưu động; Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Điều kiện hưởng: Bị mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo theo quy định, trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021,do phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch Covid-19 từ 14 ngày liên tục trở lên. Cư trú hợp pháp tại địa phương. Nguyên tắc hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP như sau: Mỗi đối tượng chỉ được hưởng một lần trong một chính sách hỗ trợ. Người lao động được hỗ trợ một lần bằng tiền (trừ các đối tượng hưởng chính sách bổ sung quy định tại điểm 7, điểm 8 mục II, Nghị quyết 68/NQ-CP) chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/12/2021.

Địa bàn áp dụng: Trên địa bàn toàn tỉnh. 📌

Trình tự, thủ tục thực hiện: Sau ngày 15 hàng tháng, người lao động có nhu cầu được hỗ trợ gửi giấy đề nghị hỗ trợ đến UBND cấp xã, thị trấn nơi người lao động đăng ký thường trú (qua Bộ phận Một cửa). Trường hợp người lao động có nơi thường trú và tạm trú không trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nếu đề nghị hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của UBND cấp xã nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách và ngược lại. Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, UBND cấp xã, thị trấn tổ chức rà soát và lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị, xã hội và công khai với cộng đồng dân cư; niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trong 02 ngày làm việc; tổng hợp hồ sơ, danh sách người lao động đủ điều kiện hỗ trợ, chịu trách nhiệm về kết quả xét duyệt theo quy định gửi UBND cấp huyện (qua Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội). Sau khi gửi hồ sơ về UBND cấp huyện, UBND cấp xã, thị trấn vẫn tiếp tục thực hiện niêm yết công khai các chính sách, thủ tục và quy trình xét duyệt, danh sách đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo quy định tại Thông tư số 54/2006/TT-BTC ngày 19/6/2006 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai hỗ trợ trực tiếp của ngân sách nhà nước đối với cá nhân, dân cư. Trong 02 ngày làm việc, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính-Kế hoạch xét duyệt trình Chủ tịch UBND cấp huyện thẩm định và gửi Tờ trình, danh sách đề nghị hỗ trợ tới UBND tỉnh để phê duyệt (qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội).Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ tờ trình, danh sách, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đối chiếu danh sách và mức kinh phí hỗ trợ theo quy định, trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do, trong trường hợp danh sách không đủ điều kiện. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ tờ trình, danh sách, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách hỗ trợ hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do trong trường hợp không hỗ trợ. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày UBND tỉnh phê duyệt, UBND cấp xã thực hiện chi trả trực tiếp/qua bưu điện/chuyển khoản cho người lao động và thực hiện công khai danh sách được hỗ trợ theo quy định. Hết thời hạn công khai, UBND xã, thị trấn quyết toán kinh phí hỗ trợ theo quy định.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 5730
Trước & đúng hạn: 5730
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/09/2023 20:32:02)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ CAO AN - HUYỆN CẨM GIÀNG

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Đức Mạnh

Địa chỉ: Ủy ban nhân dân xã Cao An - huyện Cẩm Giàng - tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203.786.689

Email: ducmanh.ubca@gmail.com

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0